Vem kan ansöka?

Arkitekt Agnar August Palmérs lantställe “Stentäppa"
Arkitekt Agnar August Palmérs lantställe “Stentäppa”, nära Djurö kyrka, byggt och ritat av honom själv 1928. Hans dotter Karin står i dörren.

Nu  även forskningsstipendium att söka!

Stiftelsen har som syfte att stödja vetenskaplig forskning kring äldre byggnader, företrädesvis inom Stockholms kommun. Under en följd av år har utdelning främst skett till anslag för tryckning av publikationer. Med anledning av att Stiftelsen har fått ökade medel utökas dess utdelning fr o m 2022 med anslag även till forskningsstipendier. Ansökningsperioder på vår och höst.

Ansökan skall förutom sökandes namn och postadress, omfatta personnr, ev. organisationsnr, tel.nr, e-postadress samt kortfattad CV. Uppgifter om projektet skall anges med projekttitel, sökt belopp, projektets totalkostnad, ev. förlag och sammanfattande beskrivning på max 2000 tecken. Ytterligare uppgifter kan lämnas i kortfattade bilagor. Beviljade ansökningar meddelas i oktober 2023. Tryckningsbidrag utbetalas när tryckt publikation föreligger.

Ansökan skall vara insänd via e-post senast den 1 september 2023, (för våren 1 mars) till stiftelsens sekreterare jur kand Elisabeth Tamm, e-mail elisabeth.tamm@translaw.se

Förfrågningar kan ställas till sekreteraren, tel. 073-505 35 10, mailadress som ovan stiftelsens ordförande professor Fredric Bedoire, 070-201 71 08, bedoire@kkh.se

Stiftelsens org.nr 802407-2202